תקנון


תקנון פעילות שיעור (להלן: "הפעילות")
 
 1. הפעילות הנה שיעור של כ- 45 דקות, שיתקיים ב-4 מוקדים עם מדריכ/ה.
 2. המשתתף יירשם לפעילות באמצעות אתר הפעילות ויבחר את השעה והמיקום הזמינים המתאימים לו, ההרשמה היא על בסיס מקום פנוי בלבד.
 3. ביום הפעילות הרלוונטי, על המשתתף להגיע לפחות 20 דקות לפני שעת הפעילות (אליה נרשם בהרשמה באתר). המשתתף מחויב להגיע בלבוש ספורטיבי ונוח, מסיכה ונעלי ספורט. בנוסף, מומלץ להצטייד במגבת ומים.
 4. למשך הפעילות בלבד כל משתתף יוכל לעשות שימוש בציוד שיינתן לו עליו הינו מתחייב לשמור עד לסיום הפעילות.
 5. הרישום לפעילות מותנית בתשלום של 40 ₪, תינתן הנחה של 20 ₪ למחזיקי כרטיס דיגיתל.
 6. השיעורים מיועדים לבני 18 ומעלה.
 7. כל משתתף רשאי להשתתף בשיעור אחד במהלך תקופת הפעילות.
 8. ההשתתפות בפעילות מותרת למשתתף אשר מילא פרטים מדוייקים ונכונים באתר ההרשמה, אישר כי הינו בריא וכשיר לפעילות ספינינג/ רכיבה / פעילות ספורט מאומצת. משתתף אשר אינו עומד בתנאים אלו מנוע מלהשתתף בפעילות. כל חריגה מהוראות/הנחיות אלו הינה באחריותו המלאה של המשתתף בלבד.
  1. כל משתתף מתבקש למלא שאלון רפואי ולאשר את הצהרת הבריאות כתנאי להשתתפות בפעילות. כל משתתף מחויב לוודא טרם הפעילות שחום גופו אינו עולה על 37.4 ושהוא אינו משתעל ואין לו קשיים נשימתיים (למעל שיעול או קושי נשימתי הנובע ממצב כרוני), שאין לו כל תסמיני קורונה ושהוא בעל תו ירוק/ בדיקת PCR שלילית שנעשתה עד 72 שעות טרם מועד האירוע.
 9. גיל המינימום להשתתפות בפעילות הוא 18.התאריך הקובע לבחינת גיל הנרשם הוא יום הפעילות.
 10. ההרשמה לפעילות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה לאחר.
 11. הנני מצהיר בזאת כי כל מארגני הפעילות והאחראים לה משוחררים מכל אחריות בגין רכוש וציוד שאביא עמי לפעילות וכי אני מוותר על כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלפי מארגני הפעילות או כל גוף אחר הקשור לפעילות בגין כל נזק / אובדן ציוד / רכוש אשר ברשותי. 
 12. יובהר כי משתתף אשר נזקק לפינוי לבי"ח באחריותו לדאוג לתשלום למד"א עבור הפינוי ולבי"ח במידת הצורך.
 13. המשתתף ו/או כל אחד מהמשתתפים, מסכים ומאשר כי דבר השתתפותו בפעילות אפשר שיסוקרו, יצולמו וישודרו, באמצעי תקשורת, לרבות בטלוויזיה, בשילוט, בעיתונות, בדף האתר ובאתרי אינטרנט אחרים, וכי בעצם השתתפותו בפעילות מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו המלא ו/או תמונותיו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של כפיים שיווק וקידום מכירות בע"מ (להלן: "החברה") ושל עיריית תל-אביב יפו ויפורסמו ברבים.
 14. הנני מסכים ומאשר לחברה ו/או כל צד שלישי מטעמה ו/או לעיריית תל-אביב יפו לעשות כל שימוש בתוצרים בכל צורה ובכל מועד אשר ייקבע על ידם, לרבות פרסומם, עריכתם, שידורם של התוצרים בכל אמצעי תקשורת שהוא, לרבות באינטרנט וברשתות החברתיות, וכן שימוש אחר מכל סוג שהוא, לרבות שימוש לצרכים מסחריים ושיווקיים במסגרת קידום מכירות של החברה ו/או כל צד שלישי מטעמה ו/או עיריית תל-אביב יפו, שימושים פנימיים של החברה ו/או עיריית תל-אביב יפו, וזאת ללא הגבלת זמן וללא כל תמורה מכל סוג שהוא, כספית או אחרת, ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה ו/או עיריית תל-אביב יפו בהקשר זה.
 15. אני מסיר בזאת באופן בלתי חוזר כל אחריות מהחברה ומכל הפועל מטעמה בקשר עם הצילומים, פרסום התוצרים או אי פרסומם, והנני מתחייב כי לא אעלה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם הצילומים, פרסום התוצרים או אי פרסומם כאמור.
 16. מובהר ומוסכם על ידי כי לא אתערב בשיקולים מקצועיים בקשר עם פרסום תוצרי הצילום בכל צורה שהיא. וניתן לערוך ו/או לשנות את תוצרי הצילום לפי שיקול דעתם.
 17. אני נותן בזאת את כל ההסכמות הדרושות לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 וחוק זכויות מבצעים ומשדרים התשמ"ד – 1984.
 18. ידוע לי ואני מאשר ומסכים כי לא אקבל כל תמלוגים ו/או תמורה ו/או טובת הנאה בקשר עם ההופעה בתוצרי הצילום ו/או השתתפות ו/או שידור ו/או הפצה בקשר לכך, בין בהווה ובין בעתיד, וכי לא תהיינה לי תביעות ו/או דרישות ו/או טענות כלשהן, לתמורה ו/או לטובת הנאה נוספים בקשר עם האמור כלפי "כפיים" ועיריית תל-אביב יפו או מי מטעמה.
 19. החברה ובעלי התפקידים מטעמה רשאים לפסול משתתפים אשר אינם נשמעים להוראות בעלי התפקידים או בניגוד להנחיות או המסכנים את עצמם או משתתפים אחרים. למשתתפים אלו לא יוחזרו דמי המשתתף.
 20. משתתף שלא השתתף בפעילות בשל אי הגעתו ו/או איחור של למעלה מ- 10 דקות מהמועד אליו נרשם לא ישתתף בפעילות ולא יקבל כל החזר כספי ו/או פיצוי.
 21. הכניסה לפעילות עם כלי נשק אסורה בהחלט.
 22. החברה רשאית לעדכן את המידע באתר זה ועל המשתתף לעקוב אחר עדכונים אלו.
 23. מדיניות ביטול הרשמה הינה בהתאם ובכפוף לחוק הגנת הצרכן ותקנותיו.
 24. משתתף אשר נרשם לפעילות באתר הפעילות ו/או באמצעות שיחת טלפון עם מחלקת שרות הלקוחות של החברה (עסקת מכר מרחוק), יהיה רשאי לבטל את השתתפותו אך ורק בכפוף לתנאים הבאים (במצטבר):
  1. תוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים הרלוונטים (לפי המאוחר).
  2. במידה ומיום עשיית העסקה ועד למועד הפעילות ישנם פחות מ- 14 ימים,  עד שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד הפעילות.
  3. פנה אל החברה בכתב תוך ציון שם מלא, טלפון ליצירת קשר ומספר הזמנה/הרשמה, לכתובת דוא"ל kapaimactive@kapaim.co.il ו/או טלפון מספר 03-5711575 שלוחה - 3.
  4. ביטל משתתף את השתתפותו בארוע, בכפוף לתנאים כאמור לעיל, ישלם המשתתף אשר ביטל הרשמתו דמי ביטול בגובה של 5% מסכום דמי ההרשמה או 100 ₪, הנמוך מביניהם.
  5. כמו כן, נעשתה העסקה בכרטיס אשראי וחברת כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשרה החברה לביצוע סליקת כרטיסי אשראי גבתה תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאית החברה לחייב את המשתתף גם בתשלום שנגבה ממנה אשר הינו 5.9 ₪. סכום זה ישתנה בהתאם למדיניות חברת כרטיסי האשראי ו/או הגוף המבצע את סליקת כרטיסי האשראי.
  6. החברה רשאית לקזז את הסכומים כאמור לעיל מכל סכום ששילם המשתתף ברישום לארוע.
  7. מבלי לפגוע ו/או לגרוע באמור לעיל משתתף אשר נרשם לפעילות באתר הפעילות ו/או באמצעות שיחת טלפון עם מחלקת שרות הלקוחות של החברה (עסקת מכר מרחוק), יהיה רשאי לבטל השתתפותו גם אם עברו למעלה מ- 14 ימים מיום הרשמתו וזאת עד ולא יאוחר מיום 14.10.2021 בשעה 14:00, בכפוף לתשלום הסכומים כמפורט בסעיפים 4 ו- 5, לעיל.  . 
 25. ביטול/ שינוי הפעילות
  ביטול האירוע ו/או שינוי מתווה האירוע ו/או כל שינוי אחר בניגוד למפורסם כתוצאה מאירוע כח עליון, לא יהווה הפרה של ההסכם מצד המפיקה ו/או המארגנים והרוכש/המשתתף לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או החזר כספי. המפיקה ו/או המארגנים יאפשרו קיום אירוע חלופי, במידת האפשר, במועד אחר, ככל שיתאפשר, ובכפוף לכך שאין גורם המונע זאת והכל לשיקול דעתה הבלעדי של המפיקה ו/או המארגנים.

  בתקנון זה "אירוע כוח עליון" משמעו – כל גורם אשר אין למפיקה/מארגנים שליטה עליו, לרבות בכל מקרה של תנאי מזג אוויר אשר אינם מתאימים לקיום האירוע , דחיית/ביטול האירוע  עקב מלחמה, שביתה או השבתה, ו/או כוח עליון ו/או מגבלה חיצונית אחרת שהוטלה על המפיקה/המארגנים ו/או על ידי רשות מוסמכת, מצב חירום או פעולת טרור, מתקפות טילים, פיגועים, אסונות טבע, מגיפה, פעולות ממשלה מיוחדות וכיו"ב, ואשר יש בו בכדי למנוע או לשבש את קיום האירוע, ולעניין זה "למנוע או לשבש" לרבות כתוצאה מאבל לאומי ו/או מאווירה ציבורית שלילית אשר לא מתאימים לפעילות ולמהותה
מדיניות פרטיות באתר
חברת כפיים שיווק וקידום מכירות בע"מ (להלן: "כפיים") מכבדת את פרטיותו של כל אדם הנרשם לפעילות ו/או עושה כל שימוש באתר. מדיניות השמירה על הפרטיות המפורטת להלן מתייחסת לסוג המידע שכפיים תהא רשאית לאסוף, כמו גם את הדרך והתכלית של עיבוד מידע זה. מדיניות זו של כפיים אף תורה ותנחה את הנרשמים/המשתמשים באתר כיצד לנהוג במידה שאינם מעוניינים שפרטיהם האישיים ייאספו או ימסרו לאחרים

מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת גם לנשים
השמירה על פרטיותך חשובה לנו ואנו מקדישים לה תשומת לב מיוחדת

ההרשמה לפעילות ו/או לשירותים מסוימים טעונים הרשמה מוקדמת והזנתם, בין היתר, של פרטים מזהים הכרחיים כגון שם, כתובת, אמצעי תשלום (במידת הצורך), דרכי התקשרות וכיוצ"ב
נתונים שתמסור ואשר יאספו אודותייך במסגרת ההרשמה ו/או בשירותים שמציע האתר, יישמרו במאגרי המידע הרשומים שלנו ויעובדו על ידינו בהתאם להוראות החוק ולפי הסכמתך. נציין בפניך כי לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונך בעת גלישתך באתר ובעת מסירת פרטייך לצורך ההרשמה ו/או שימוש בשירותי האתר

הסכמתך לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות
השימוש באתר מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו, ובהתאם לכל דין אשר חל או יחול. אם אינך מסכים לאחד מהתנאים, אנא הימנע מהמשך השימוש באתר ו/או פנה אלינו על-מנת שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות. שימוש במידע אודותייך ייעשה אך ורק בהתאם לחובות שבדין.

שמירת המידע
נתונים אישיים מזהים אודותיך יישמרו במאגרי כפיים ו/או עיריית תל אביב – יפו (להלן"העירייה"), הרשומים על-פי חוק, אך ורק אם מסרת אותם מיוזמתך, ולפי הסכמתך באותן נסיבות, כגון הרשמה לאירוע ו/או לשירותים המוצעים באתר או כל פניה אחרת אלינו הכרוכה במסירת פרטייך לצורך הרשמה ו/או מתן השירות, בהתאמה.
אינך נדרש למסור מידע זה לפי חוק, אך אם תבחר שלא למסור מידע במקום בו הוא נחוץ, ייתכן כי לא תוכל להירשם לאירוע ו/או ליהנות מחלקים מהאתר ו/או משירותים אותם כפיים מציעה בו.

שימוש במידע שנאסף
כפיים ו/או מי מטעמה, מחויבים לשמור על הסודיות ועל חשאיות המידע שברשותם ולציית להוראות החוק. ככל שייאסף מידע אודותייך בעת ההרשמה ו/או השימוש באתר, כפיים תשתמש במידע רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, ולמטרות המנויות להלן
 1. עיקר המידע שנאסף מעצם ההרשמה ו/או השימוש באתר הינו מידע שמטרתו ניהול וקשר עם משתתפי האירוע.
 2. הניהול התקין של האירוע והאתר ותפעול השירותים המוצעים בו.
 3. מתן שירות לקוחות וייעול ההתקשרות עם כפיים.
 4. לצרכי שיווק – והכול בכפוף להסכמות שיתקבלו ממך לפי החוק, ולצרכים פנימיים של כפיים, ללא מסירתו למפרסמים חיצוניים. 
מסירת מידע לצד שלישי
כפיים לא תעביר את המידע אודותייך לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, על-פי חובה שבדין, ובמקרים הבאים
 1. מחלוקת משפטית ו/או טענה ו/או תביעה בינך לבין כפיים, או אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין.
 2. על-פי צו שיפוטי או על-פי דרישת רשות מוסמכת על-פי חוק.
 3. כדי למנוע פגיעה חמורה בך ו/או ברכושך או בגופו או רכושו של צד שלישי או כפיים.
 4. במקרה של מיזוג תאגידי עם גוף אחר ו/או מיזוג פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שמקבל המידע החדש יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו, על כל מגבלותיה ותנאיה.
 5. בכל מקום באתר בו תינתן על-ידך הסכמה מפורשת לכך.
   
מידע שנשתל באופן אוטומטי במחשב של מבקר באתרCookies 
כאשר משתמש באתר מציג, נכנס, מדפדף או מבקר באתר כפיים, ייתכן ומידע מסוים מושתל במחשב או באמצעי אלקטרוני אחר שנעשה בו שימוש על ידי המשתמש. מידע זה יהיה בצורת   "Cookie", שהוא קובץ טקסט קטן שמאוחסן בחומרת המחשב או האמצעי האלקטרוני בו נעשה שימוש על ידי המשתמש, ואשר אינו מודע לאף מסמך או קובץ אחר במחשב או באמצעי האחר שהמשתמש באתר משתמש בו כדי להיכנס לאתר, או כל קבצים דומים אחרים שמשמשים בעיקרבין היתר, לסיוע למשתמשי האתר בקבלת שירותים שונים ולמטרות סטטיסטיות. לדוגמא, Cookies  מאפשרים להתאים את אתר האינטרנט כך שיענה טוב יותר על תחומי העניין וההעדפות של המבקרים והמשתמשים בו.
בנתונים מה-Cookies יעשו שימוש גם כפיים וגם שטראוס גרופ. במרבית הדפדפנים באינטרנט ניתן למחוק את ה-Cookies  מהמחשב או מהאמצעי האלקטרוני האחר שנעשה בו שימוש,  לחסום את כל ה-Cookies  או לקבל התרעה לפני ש-Cookie "מאוחסן" במחשב או באמצעי האלקטרוני. כדי ללמוד יותר אודות שימושי אלה, נא עיין בהוראות השימוש הרלוונטיים לדפדפן האינטרנט או במסכי העזרה של המחשב.

חופש הבחירה ודיוור
אנו מעוניינים לשלוח אליך מדי פעם מידע בדבר אירועים, שירותים ומוצרים של כפיים. מידע כזה ישוגר אליך אך ורק אם נתת את הסכמתך לכך בעת השימוש באתר ו/או עם הרשמתך לאחד השירותים המוצעים בו. בכל מקרה, בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ובכך למנוע את המשך קבלת המידע. למידע נוסף, אנא פנה לשירותי האתר

שינויים במדיניות הפרטיות
כפיים שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים ומתן ההודעה על כך, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת

זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר המידע ואף לבקש ורשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע במידה ומצא כי אינו נכון ו/או למוחקו. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל משרדי כפיים לכתובת: ההגנה 1, גבעתיים או בפקס 03-5711574.
שם____________ ת"ז______________ כתובת דואר אלקטרוני__________________
טלפון נייד______________ חתימה__________________
 
סגור

צור קשר

שם
מייל
טלפון

הודעה

הרשמה לפעילות

קיקבוקסינג
רוטשילד 1
בחירת תאריך ושעה

פרטים אישיים

שם פרטי
שם משפחה
ת"ז
מין
תאריך לידה

כתובת (רחוב ומספר בית)
עיר
מיקוד
דוא"ל
מס' טלפון


הצהרת בריאותהאם הרופא שלך אמר לך שאתה סובל ממחלת לב?
האם אתה חש כאבים בחזה (אנא סמן את תשובתך בכל אחת מהאפשרויות המפורטות מטה)-
(א) בזמן מנוחה?
(ב) במהלך פעילויות שיגרה ביום-יום?
(ג) בזמן שאתה מבצע פעילות גופנית?
האם במהלך השנה החולפת (אנא סמן את תשובתך בכל אחת מהאפשרויות המפורטות מטה)-
(א) איבדת שיווי משקל עקב סחרחורת? סמן לא - אם הסחרחורת נבעה מנשימת יתר (כולל במהלך פעילות גופנית נמרצת).
(ב) איבדת את הכרתך?
האם רופא אבחן שאתה סובל ממחלת האסתמה ולכן בשלושת החודשים האחרונים (אנא סמן את תשובתך בכל אחת מהאפשרויות המפורטות מטה)-
(א) נזקקת לטיפול תרופתי?
(ב) סבלת מקוצר נשימה או ציפצופים?
האם אחד מבני משפחתך מדרגת קרבה ראשונה נפטר (אנא סמן את תשובתך בכל אחת מהאפשרויות המפורטות מטה)-
(א) ממחלת לב?
(ב) ממוות פתאומי בגיל מוקדם? (לפני גיל 55 אם מדובר בגבר, ולפני גיל 65 אם זו אישה)
האם הרופא שלך אמר לך ב5- השנים האחרונות לבצע פעילות גופנית רק תחת השגחה
האם הינך סובל ממחלה קבועה (כרונית), שאינה נזכרת בשאלות לעיל ועשויה למנוע או להגביל אותך בביצוע פעילות גופנית?
לנשים בהיריון: האם ההיריון הזה או כל היריון קודם הוגדר הריון בסיכון?