שינויים וביטולים

  • מדיניות ביטול הרשמה הינה בהתאם ובכפוף לחוק הגנת הצרכן ותקנותיו.
  • משתתף אשר נרשם לארוע באתר הארוע ו/או באמצעות שיחת טלפון עם מחלקת שרות הלקוחות של החברה (עסקת מכר מרחוק), יהיה רשאי לבטל את השתתפותו אך ורק בכפוף לתנאים הבאים (במצטבר):
  1. תוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים הרלוונטים (לפי המאוחר).
  2. מידה ומיום עשיית העסקה ועד למועד האירוע (expo- תחילת חלוקת הערכות) ישנם פחות מ- 14 ימים,  עד שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד האירוע.
  3. פנה אל החברה בכתב תוך ציון שם מלא, טלפון ליצירת קשר ומספר הזמנה/הרשמה, לכתובת דוא"ל kapaimactive@kapaim.co.il או במוקד המידע הטלפוני שמספרו 03-5711575 בימים א'-ה' בין השעות 17:00-9:00.
  4. ביטל משתתף את השתתפותו בארוע, בכפוף לתנאים כאמור לעיל, ישלם המשתתף אשר ביטל הרשמתו דמי ביטול בגובה של 5% מסכום דמי ההרשמה או 100 ₪, הנמוך מביניהם.
  5. כמו כן, נעשתה העסקה בכרטיס אשראי וחברת כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשרה החברה לביצוע סליקת כרטיסי אשראי גבתה תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאית החברה לחייב את המשתתף גם בתשלום שנגבה ממנה אשר הינו 5.9 ₪. סכום זה ישתנה בהתאם למדיניות חברת כרטיסי האשראי ו/או הגוף המבצע את סליקת כרטיסי האשראי.
  6. .בנוסף, היה והחברה הנפיקה בעבור המשתתף  "ערכת משתתף" במועד בקשת ביטול ההשתתפות (כגון: תיק ו/או חולצה ו/או מספר משתתף ו/או צ'יפ מדידה וכיוצ"ב), רשאית החברה לחייב את המשתתף גם בעלויות הפקת ערכת המשתתף. עלות הערכה - 50 ש"ח.  
  7. החברה רשאית לקזז את הסכומים כאמור לעיל מכל סכום ששילם המשתתף ברישום לארוע.
  8. מבלי לפגוע ו/או לגרוע באמור לעיל משתתף אשר נרשם לארוע באתר הארוע ו/או באמצעות שיחת טלפון עם מחלקת שרות הלקוחות של החברה (עסקת מכר מרחוק), יהיה רשאי לבטל השתתפותו גם אם עברו למעלה מ- 14 ימים מיום הרשמתו וזאת עד ולא יאוחר מיום שלישי 23/01/2024 בשעה 14:00, בכפוף לתשלום הסכומים כמפורט בסעיפים 4 ו- 5, לעיל.